ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prostredníctvom týchto Zásad ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady“) informujeme subjekty údajov, ktorých osobné údaje spracovávame, o všetkých činnostiach spracovania a o zásadách ochrany súkromia subjektov údajov.

1. Zodpovedné osoby

Správcovi osobných údajov:

STUDENT AGENCY k.s., IČ 253 17 075, so sídlom námestí Slobody 86/17, Nitra, 602 00 Brno
a
RegioJet a.s., IČO: 283 33 187, so sídlom námestí Slobody 86/17, Nitra, 602 00 Brno
a
ORBIX s.r.o., IČO: 266 94 638, so sídlom Revolučná 767/25, Staré Mesto, 110 00 Praha 1

ako spoloční správcovia osobných údajov v zmysle čl. 26 GDPR (ďalej tiež len "Spoločnosti", "my", "naše" alebo "nás")

Spoloční správcovia patrí do holdingu STUDENT AGENCY a vzájomne si zaisťujú aktivity, v rámci ktorých dochádza k spracovaniu osobných údajov.

Spoloční správcovia medzi sebou uzavreli zmluvu o úprave práv a povinností, podľa ktorej je zodpovedným správcom osobných údajov v prípade plnenia informačnej povinnosti a uplatňovaní práv dotknutých osôb spoločnosť STUDENT AGENCY k.s. Spoločnosť STUDENT AGENCY k.s. je ďalej zodpovedná za plnenie oznamovacej povinnosti ohľadom opravy alebo vymazaniu osobných údajov alebo obmedzenia spracovania, povinnosti zaviesť primerané technické a organizačné opatrenia, viesť záznamy o spracovaní osobných údajov a ohlasovať prípadné porušenie zabezpečenia osobných údajov.

Spoločnosť STUDENT AGENCY k.s. podľa zmluvy vystupuje ako ústredný kontaktný bod pre dotknuté osoby, ktorých osobné údaje sú spracovávané spoločnými správcami. Každý subjekt údajov môže vykonávať svoje práva podľa GDPR u každého zo správcov osobných údajov aj voči každému z nich bez ohľadu na podmienky stanovené vyššie uvedenú zmluvou.

kontakt správca: telefón: +420 222 222 221; e-mail: privacy@studentagency.cz

2. Základné pojmy

GDPR:
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES účinnej od 25. 5. 2018.

Osobný údaj:
Osobným údajom sa v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe, (t. j. o subjekte údajov = Vás).

Zvláštny osobný údaj:
Zvláštnym osobným údajom sa rozumie údaj o rasovom či etnickom pôvode, politických názoroch, náboženskom vyznaní či filozofickom presvedčení alebo členstve v odboroch, a spracovanie genetických údajov, biometrických údajov za účelom jedinečnej identifikácie fyzickej osoby a údajov o zdravotnom stave či o sexuálnom živote alebo sexuálnej orientácii fyzickej osoby.

Subjekt údajov = Vy:
Subjektom údajov sa myslí identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, pričom identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

Spracovanie osobných údajov:
Spracovaním osobných údajov sa v zmysle čl. 4 odst. 2 GDPR myslí akákoľvek operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, ktoré sú vykonávané pomocou či bez pomoci automatizovaných postupov, ako je zhromaždenie, zaznamenanie, usporiadanie, štrukturovanie, uloženie, prispôsobenie alebo pozmenenie, vyhľadanie, nahliadnutie, použitie, sprístupnenie prenosom, šírenie alebo akékoľvek iné sprístupnenie, zoradenie či skombinovanie, obmedzenie, výmaz alebo zničenie.

Správca:
Správcom sa v zmysle čl. 4 odst. 7 GDPR rozumie fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spolu s inými určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov; ak sú účely a prostriedky tohto spracovania určené právom Únie či členského štátu, môže toto právo určiť dotknutého správcu alebo zvláštne kritériá na jeho určenie; teda aj Spoločnosť.

Spracovateľ:
Spracovateľom sa v zmysle čl. 4 odst. 8 GDPR rozumie fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracováva osobné údaje pre správcu; teda aj niektorí obchodní partneri Spoločnosti, ktorí na pokyn a podľa požiadaviek Spoločnosti, resp. zodpovedného zamestnanca Spoločnosti vykonávajú pre Spoločnosť ako správca spracovania osobných údajov.

Dozorový úrad:
Dozorovým úradom sa v Slovenskej republike rozumie Úrad pre ochranu osobných údajov (ďalej len „ÚOOÚ“).

Rizikové spracovanie:
Rizikovým spracovaním sa rozumie spracovanie, ktoré pravdepodobne predstavuje riziko pre práva a slobody subjektov údajov, spracovanie nie je príležitostné, alebo zahŕňa spracovanie zvláštnych kategórií údajov uvedených alebo osobných údajov týkajúcich sa rozsudkov v trestných veciach a trestných činoch uvedených v článku 10 GDPR.

3. Spracovávané osobné údaje

Spracovávame identifikačné údaje (meno, priezvisko, dátum narodenia), kontaktné údaje (adresa, e-mail, telefón), údaje obsiahnuté v životopisoch uchádzačov o zamestnanie, účtovné údaje (číslo bankového účtu), história objednávok a dodávok, údaje o reklamáciách. Tieto údaje spracovávame v súlade s GDPR a ostatnými právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov.

4. Kategórie subjektov údajov

a) Zákazníci
b) Dodávatelia tovarov a služieb
c) Potenciálni zákazníci a dodávatelia tovarov a služieb
d) Uchádzači o zamestnanie
e) Návštevníci webových stránok
f) Odberatelia noviniek

5. Účel spracovania osobných údajov

Osobné údaje spracovávame s jednoznačne vymedzeným účelom:

Kategórie subjektov údajov Účel spracovania osobných údajov Právny základ a spracovávané osobné údaje Obdobie spracovania
Naši zákazníci - VNÚTROŠTÁTNA autobusová a vlaková preprava Plnenie a realizácie zmlúv uzavretých so zákazníkmi
 • Právnym základom je plnenie zmluvy.
 • Väčšinu zákazníkov tvoria fyzické osoby, pri ktorých spracovávame osobné údaje (meno a priezvisko, dátum narodenie, ďalšie informácie z MojeID, prípadne zvláštnu kategóriu – ZŤP, senior nad 60 rokov, dieťa do 6 rokov, deti 6-15 rokov, žiacky preukaz do 15 rokov, žiacky preukaz do 26 rokov, doklady preukazujúce nárok na zľavu, cestovné doklady), kontaktné údaje (e-mail, telefónne číslo, IP adresu), pomocou ktorých v rámci uzatvárania a plnenia zmluvy komunikujeme, a údaje o aktuálnych objednávkach a o uplatnených reklamáciách. Výnimočne obchodujeme s podnikajúcimi fyzickými osobami a právnickými osobami, o ktorých spracovávame identifikačné údaje (meno, priezvisko, názov), kontaktné údaje (doručovacia adresa alebo adresa trvalého bydliska, e-mail, telefón), účtovné údaje (číslo bankového účtu), údaje o aktuálnych objednávkach a o uplatnených reklamáciách.
Za týmto účelom môžu byť osobné údaje spracovávané počas trvania zmluvného vzťahu.
Naši zákazníci - MEDZINÁRODNÉ autobusová a vlaková preprava Plnenie a realizácia zmlúv uzavretých so zákazníkmi
 • Právnym základom je plnenie zmluvy.
 • Väčšinu zákazníkov tvoria fyzické osoby, pri ktorých spracovávame osobné údaje (meno a priezvisko, dátum narodenie, ďalšie informácie z MojeID, prípadne zvláštnu kategóriu – ZŤP, senior nad 60 rokov, dieťa do 6 rokov, deti 6-15 rokov, žiacky preukaz do 15 rokov, žiacky preukaz do 26 rokov, doklady preukazujúce nárok na zľavu, cestovné doklady), kontaktné údaje (e-mail, telefónne číslo, IP adresu), pomocou ktorých v rámci uzatvárania a plnenia zmluvy komunikujeme, a údaje o aktuálnych objednávkach a o uplatnených reklamáciách. Výnimočne obchodujeme s podnikajúcimi fyzickými osobami a právnickými osobami, o ktorých spracovávame identifikačné údaje (meno, priezvisko, názov), kontaktné údaje (doručovacia adresa alebo adresa trvalého bydliska, e-mail, telefón), účtovné údaje (číslo bankového účtu), údaje o aktuálnych objednávkach a o uplatnených reklamáciách.
Za týmto účelom môžu byť osobné údaje spracovávané počas trvania zmluvného vzťahu.
Naši zákazníci - sprostredkovanie leteckej prepravy osôb Plnenie a realizácia zmlúv uzavretých so zákazníkmi
 • Právnym základom je plnenie zmluvy.
 • Pri zákazníkoch spracovávame len údaje nevyhnutné k poskytnutiu služby. Väčšinu zákazníkov tvoria právnické osoby alebo podnikajúce fyzické osoby, pri ktorých spracovávame identifikačné údaje (meno, priezvisko, názov, dátum narodenia), ktoré sú nevyhnutné k sprostredkovaniu služby, kontaktné údaje (e-mail, telefónne číslo, doručovaciu adresu alebo adresu trvalého bydliska), prostredníctvom ktorých v rámci uzatvárania a plnenia zmluvy komunikujeme, účtovné údaje (číslo bankového účtu) a údaje o aktuálnych objednávkach a o uplatnených reklamáciách. Pri zákazníkoch fyzických osôb a pri kontaktných osobách právnických osôb spracovávame osobné údaje (meno a priezvisko, dátum narodenia, informácie o zdravotnom stave, číslo vernostného programu, údaje o platobnej karte, štátnu príslušnosť, cestovný doklad), kontaktné údaje (e-mail, telefónne číslo), pomocou ktorých v rámci uzatvárania a plnenia zmluvy komunikujeme, a údaje o aktuálnych objednávkach a o uplatnených reklamáciách.

Za týmto účelom môžu byť osobné údaje spracovávané počas trvania zmluvného vzťahu.
Naši zákazníci – sprostredkovanie predaja a predaj zájazdov Plnenie a realizácia zmlúv uzavretých so zákazníkmi
 • Právnym základom je plnění smlouvy.
 • Pri zákazníkoch spracovávame len údaje nevyhnutné k poskytnutiu služby. Pri zákazníkoch fyzických osôb spracovávame osobné údaje (meno a priezvisko, dátum narodenia, informácie o zdravotnom stave, štátnu príslušnosť, cestovný doklad), kontaktné údaje (e-mail, telefónne číslo, doručovacia adresa alebo adresa trvalého bydliska), pomocou ktorých v rámci uzatvárania a plnenia zmluvy komunikujeme, a údaje o aktuálnych objednávkach a o uplatnených reklamáciách. Pri zákazníkoch podnikajúcich fyzických osôb alebo právnických osôb spracovávame identifikačné údaje (meno, priezvisko, názov, dátum narodenia), ktoré sú nevyhnutné k sprostredkovaniu služby, kontaktné údaje (e-mail, telefónne číslo, doručovaciu adresu alebo adresu trvalého bydliska), prostredníctvom ktorých v rámci uzatvárania a plnenia zmluvy komunikujeme, účtovné údaje (číslo bankového účtu) a údaje o aktuálnych objednávkach a o uplatnených reklamáciách.
Za týmto účelom môžu byť osobné údaje spracovávané počas trvania zmluvného vzťahu.
Naši zákazníci - sprostredkovanie služieb jednotlivých služieb cestovného ruchu Plnenie a realizácia zmlúv uzavretých so zákazníkmi
 • Právnym základom je plnenie zmluvy.
 • Pri zákazníkoch spracovávame len údaje nevyhnutné k poskytnutiu služby. Pri zákazníkoch fyzických osôb spracovaváme osobné údaje (meno a priezvisko, doručovacia adresa alebo adresa trvalého bydliska, dátum narodenia, informácie o zdravotnom stave, kontaktné údaje (e-mail, telefónne číslo), pomocou ktorých v rámci uzatvárania a plnenia zmluvy komunikujeme, a údaje o aktuálnych objednávkach a o uplatnených reklamáciách. Pri zákazníkoch podnikajúcich fyzických osôb alebo právnických osôb spracovávame identifikačné údaje (meno, priezvisko, názov, dátum narodenia), ktoré sú ktoré sú nevyhnutné k sprostredkovaniu služby, kontaktné údaje (e-mail, telefónne číslo, doručovaciu adresu alebo adresu trvalého bydliska), prostredníctvom ktorých v rámci uzatvárania a plnenia zmluvy komunikujeme, účtovné údaje (číslo bankového účtu) a údaje o aktuálnych objednávkach a o uplatnených reklamáciách.
Za týmto účelom môžu byť osobné údaje spracovávané počas trvania zmluvného vzťahu.
Naši zákazníci – sprostredkovanie služieb vymáhania nárokov cestujúcich v leteckej preprave spoločnosti Click2Claim s. r. o. Plnenie a realizácia zmlúv uzavretých so zákazníkmi
 • Právnym základom je plnenie zmluvy.
 • O zákazníkoch, prípadne kontaktných osobách právnických osôb spracovávame identifikačné údaje (meno, priezvisko, dátum narodenia, štátnu príslušnosť, číslo vernostného programu, cestovný doklad, číslo letenky), kontaktné údaje (e-mail, telefón) a údaje o aktuálnych objednávkach a o uplatnených reklamáciách.
Za týmto účelom môžu byť osobné údaje spracovávané počas trvania zmluvného vzťahu.
Naši zákazníci – sprostredkovanie poistenia Plnenie a realizácia zmlúv uzavretých so zákazníkmi
 • Právnym základom je plnenie zmluvy.
 • Pri zákazníkoch spracovávame len údaje nevyhnutné k poskytnutiu služby. Väčšinu zákazníkov tvoria právnické osoby alebo podnikajúce fyzické osoby, pri ktorých spracovávame identifikačné údaje (meno, priezvisko, názov, dátum narodenia), ktoré sú nevyhnutné k sprostredkovaniu služby, kontaktné údaje (e-mail, telefónne číslo, doručovaciu adresu alebo adresu trvalého bydliska), prostredníctvom ktorých v rámci uzatvárania a plnenia zmluvy komunikujeme, účtovné údaje (číslo bankového účtu) a údaje o aktuálnych objednávkach a o uplatnených reklamáciách. U zákazníkov fyzických osôb a u kontaktných osôb právnických osôb spracovávame osobné údaje (meno a priezvisko, dátum narodenia), kontaktné údaje (e-mail, telefónne číslo), pomocou ktorých v rámci uzatvárania a plnenia zmluvy komunikujeme, a údaje o aktuálnych objednávkach a o uplatnených reklamáciách.
Za týmto účelom môžu byť osobné údaje spracovávané počas trvania zmluvného vzťahu.
Naši zákazníci – zaistenie vybavenia oprávnenia k pobytu (víza) Plnenie a realizácia zmlúv uzavretých so zákazníkmi
 • Právnym základom je plnenie zmluvy.
 • Pri zákazníkoch spracovávame len údaje nevyhnutné k poskytnutiu služby. Väčšinu zákazníkov tvoria právnické osoby alebo podnikajúce fyzické osoby, pri ktorých spracovávame identifikačné údaje (meno, priezvisko, názov, dátum narodenia), ktoré sú nevyhnutné k sprostredkovaniu služby, kontaktné údaje (e-mail, telefónne číslo, doručovaciu adresu alebo adresu trvalého bydliska), prostredníctvom ktorých v rámci uzatvárania a plnenia zmluvy komunikujeme, účtovné údaje (číslo bankového účtu) a údaje o aktuálnych objednávkach a o uplatnených reklamáciách. U zákazníkov fyzických osôb a u kontaktných osôb právnických osôb spracovávame osobné údaje (meno a priezvisko, dátum narodenia, štátnu príslušnosť, cestovný doklad), kontaktné údaje (e-mail, telefónne číslo), pomocou ktorých v rámci uzatvárania a plnenia zmluvy komunikujeme, a údaje o aktuálnych objednávkach a o uplatnených reklamáciách.
Za týmto účelom môžu byť osobné údaje spracovávané počas trvania zmluvného vzťahu.
Naši zákazníci – sprostredkovanie študijných pobytov v zahraničí Plnenie a realizácia zmlúv uzavretých so zákazníkmi
 • Právnym základom je plnenie zmluvy.
 • Pri zákazníkoch spracovávame len údaje nevyhnutné k poskytnutiu služby. Väčšinu zákazníkov tvoria právnické osoby alebo podnikajúce fyzické osoby, pri ktorých spracovávame identifikačné údaje (meno, priezvisko, názov, dátum narodenia), ktoré sú nevyhnutné k sprostredkovaniu služby, kontaktné údaje (e-mail, telefónne číslo, doručovaciu adresu alebo adresu trvalého bydliska), prostredníctvom ktorých v rámci uzatvárania a plnenia zmluvy komunikujeme, účtovné údaje (číslo bankového účtu) a údaje o aktuálnych objednávkach a o uplatnených reklamáciách. U zákazníkov fyzických osôb a u kontaktných osôb právnických osôb spracovávame osobné údaje (meno a priezvisko, dátum narodenia, štátnu príslušnosť, cestovný doklad), kontaktné údaje (e-mail, telefónne číslo), pomocou ktorých v rámci uzatvárania a plnenia zmluvy komunikujeme, a údaje o aktuálnych objednávkach a o uplatnených reklamáciách.
 • Právnym základom je súhlas subjektu údajov.
 • U fyzických osôb môžu byť spracovávané zvláštne osobné údaje (údaje o zdravotnom stave a náboženskom vyznaní).
Za týmto účelom môžu byť osobné údaje spracovávané počas trvania zmluvného vzťahu.
Naši zákazníci –sprostredkovanie pracovného pobytu Plnenie a realizácia zmlúv uzavretých so zákazníkmi
 • Právnym základom je plnenie zmluvy.
 • Pri zákazníkoch spracovávame len údaje nevyhnutné k poskytnutiu služby. Väčšinu zákazníkov tvoria právnické osoby alebo podnikajúce fyzické osoby, pri ktorých spracovávame identifikačné údaje (meno, priezvisko, názov, dátum narodenia), ktoré sú nevyhnutné k sprostredkovaniu služby, kontaktné údaje (e-mail, telefónne číslo, doručovaciu adresu alebo adresu trvalého bydliska), prostredníctvom ktorých v rámci uzatvárania a plnenia zmluvy komunikujeme, účtovné údaje (číslo bankového účtu) a údaje o aktuálnych objednávkach a o uplatnených reklamáciách. U zákazníkov fyzických osôb a u kontaktných osôb právnických osôb spracovávame osobné údaje (meno a priezvisko, dátum narodenia, štátnu príslušnosť, cestovný doklad), kontaktné údaje (e-mail, telefónne číslo), pomocou ktorých v rámci uzatvárania a plnenia zmluvy komunikujeme, a údaje o aktuálnych objednávkach a o uplatnených reklamáciách.
 • Právnym základom je súhlas subjektu údajov.
 • U fyzických osôb môžu byť spracovávané zvláštne osobné údaje (údaje o zdravotnom stave a náboženskom vyznaní).
Za týmto účelom môžu byť osobné údaje spracovávané počas trvania zmluvného vzťahu.
Naši zákazníci – sprostredkovanie parkovania Plnenie a realizácia zmlúv uzavretých so zákazníkmi
 • Právnym základom je plnenie zmluvy.
 • O zákazníkoch, prípadne kontaktných osobách právnických osôb spracovávame identifikačné údaje (meno, priezvisko), kontaktné údaje (e-mail, telefón) a údaje o aktuálnych objednávkach a o uplatnených reklamáciách.
Za týmto účelom môžu byť osobné údaje spracovávané počas trvania zmluvného vzťahu.
Naši zákazníci (obecne) Vedenie databázy klientov pre opakované využívanie služieb
 • Právnym základom je súhlas subjektov údajov.
 • O zákazníkoch, prípadne kontaktných osobách právnických osôb spracovávame identifikačné údaje (meno, priezvisko, dátum narodenia, štátnu príslušnosť, číslo vernostného programu, cestovný doklad, údaje o platobnej karte, užívateľský účet mobilnej aplikácie), kontaktné údaje (e-mail, telefón), históriu objednávok a reklamácií, históriu komunikácie.
Za týmto účelom môžu byť osobné údaje spracovávané počas obdobia 5 rokov, príp. do odvolania súhlasu.
Naši zákazníci (obecne) Vedenie štatistík
 • Právnym základom je súhlas subjektov údajov..
 • O zákazníkoch, prípadne kontaktných osobách právnických osôb spracovávame identifikačné údaje (meno, priezvisko), kontaktné údaje (e-mail, telefón), históriu objednávok a reklamácií, históriu komunikácie.
Za týmto účelom môžu byť osobné údaje spracovávané počas obdobia 5 rokov, príp. do odvolania súhlasu
Naší zákazníci (obecne) Uplatňovanie nárokov zo zmluvných vzťahov po ukončení zmluvyy
 • Právnym základom je náš oprávnený záujem.
 • O zákazníkoch, prípadne kontaktných osobách právnických osôb spracovávame identifikačné údaje (meno, priezvisko), kontaktné údaje (e-mail, telefón,, prípadne doručovaciu adresu alebo adresu trvalého bydliska), históriu objednávok a reklamácií, históriu komunikácie. Tieto údaje sú po ukončení zmluvy nevyhnutné pre vybavovanie reklamácií, vymáhanie pohľadávok a iných povinností zo zmlúv uzavretých medzi nami a našimi zákazníkmi.
Za týmto účelom môžu byť osobné údaje spracovávané 4 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu a ak je zahájené správne alebo súdne konanie, tak počas celého obdobia týchto konaní.
Zasielanie informačných e-mailov a dotazníkov spokojnosti
 • Právnym základom je náš oprávnený záujem na skvalitňovaní našich služieb
 • O zákazníkoch spracovávame kontaktné údaje (e-mail, telefónne číslo)
Za týmto účelom môžu byť osobné údaje spracovávané počas trvania zmluvného vzťahu.
Šírenie obchodných oznámení v podobe emailových newsletterov obsahujúcich ponuku tovarov alebo služieb a aktuality
 • Právnym základom je náš oprávnený záujem.
 • K spracovaniu identifikačných a kontaktných osobných údajov zákazníkov dochádza za účelom šírenia obchodných oznámení v súlade so zákonom č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách.
 • Spracovateľom je Filip Zwyrtek, IČ 74354841, so sídlom Koperníkova 1585/11, 737 01, Český Těšín a spoločnosť SmartSelling a.s., IČO 29210372, so dídlom Netroufalky 797/5, Bohunice, 625 00 Brno.
Za týmto účelom môžu byť osobné údaje spracovávané na neurčitý čas až do okamihu, keď sa príjemca odhlási z odberu.
Plnenie našich povinností v oblasti vedenia účtovníctva a v oblasti daní
 • Právnym základom je plnenie právnych povinností, ktoré nám ukladajú právne predpisy ako zákon o účtovníctve alebo zákon o dani z pridanej hodnoty.
 • Spracovávame identifikačné údaje (meno, priezvisko), kontaktné údaje (doručovacia adresa alebo adresa trvalého bydliska, e-mail, telefón), účtovné údaje (číslo bankového účtu a ďalšie informácie uvedené na daňových dokladoch.
Za týmto účelom môžu byť osobné údaje spracovávané počas obdobia desiatich rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa uskutočnila transakcia.
Osobné údaje uvedené v zázname telefonického hovoru na linke starostlivosti o zákazníkov za účelom plnenia zmluvy
 • Právnym základom je plnenie zmluvy.
 • Spracovanie osobných údajov (identifikačné údaje, kontaktné údaje, účtovné údaje) z hlasových záznamov v rámci elektronických komunikácií je nevyhnutné pre splnenie vzájomných zmluvných záväzkov s týmito subjektmi.
Za týmto účelom môžu byť osobné údaje spracovávané počas trvania zmluvného vzťahu.
Osobné údaje uvedené v zázname telefonického hovoru na linke starostlivosti o zákazníkov za účelom vymáhania prípadných právnych nárokov
 • Právnym základom je náš oprávnený záujem.
 • Spracovanie osobných údajov (identifikačné údaje, kontaktné údaje, účtovné údaje) z hlasových záznamov v rámci elektronických komunikácií je nevyhnutné pre vymáhanie právnych nárokov zo zmlúv s týmito subjektmi.
Za týmto účelom môžu byť osobné údaje spracovávané počas obdobia 4 rokov od ukončenia zmluvy.
Osobné údaje uvedené v zázname telefonického hovoru na linke starostlivosti o zákazníkov za účelom zvyšovania kvality služieb
 • Právnym základom je súhlas subjektov údajov.
 • Spracovanie osobných údajov (identifikačné údaje, kontaktné údaje, účtovné údaje) z hlasových záznamov v rámci elektronických komunikácií prebieha za účelom zvyšovania kvality našich služieb.
Za týmto účelom môžu byť osobné údaje spracovávané počas obdobia 1 mesiaca od telefonického hovoru.
Naši dodávatelia, spolupracovníci a veritelia Plnenie a realizácia zmlúv uzavretých s dodávateľmi, externými spolupracovníkmi a veriteľmi, vymáhanie pohľadávok
 • Právnym základom je plnenie zmluvy.
 • Spracovanie identifikačných a účtovných osobných údajov druhých zmluvných strán je nevyhnutné pre splnenie vzájomných zmluvných záväzkov.
Za týmto účelom môžu byť osobné údaje spracovávané počas trvania zmluvného vzťahu..
Uplatňovanie nárokov zo zmluvných vzťahov po ukončení zmluvy
 • Právnym základom je náš oprávnený záujem.
 • Zhromažďovanie identifikačných a účtovných údajov, o. i. o uskutočnených platbách, je nevyhnutné pre vybavovanie reklamácií, vymáhanie pohľadávok a iných zmluvných povinností zo zmlúv uzavretých medzi nami a týmito subjektmi údajov.
Za týmto účelom môžu byť osobné údaje spracovávané počas 4 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu, v prípade sporného konania počas celého obdobia konania.
Naši potenciálni zákazníci Šírení obchodných oznámení v podobe odborných informácií a správ, marketingových materiálov, ponúk služieb, pozvánok na odborné akcie a pod.
 • Právnym základom je súhlas subjektov údajov.
 • Spracovanie osobných údajov (e-mailová adresa, prípadne ďalšie identifikačné údaje, kontaktné údaje, účtovné údaje, ktoré subjekt údajov poskytne).
Za týmto účelom môžu byť osobné údaje spracovávané do odvolania súhlasu.
Uchádzači o zamestnanie Posúdenie vhodnosti uchádzača o zamestnanie pri výberovom konaní a znovu oslovenie v prípade zrušenia pracovného pomeru s iným vybraným uchádzačom v skúšobnom čase
 • Právnym základom je náš oprávnený záujem.
 • Zhromažďujeme identifikačné, kontaktné osobné údaje a údaje o vzdelaní a pracovných skúsenostiach uchádzačov o zamestnanie za účelom prebiehajúceho výberového konania a prípadného znovu oslovenia pri zrušení pracovného pomeru s iným vybraným uchádzačom v skúšobnom čase.
Za týmto účelom môžu byť osobné údaje spracovávané počas obdobia 6 mesiacov od zrušenia výberového konania alebo od nástupu iného vybraného uchádzača na inzerovanú pozíciu ako zamestnanec.
Prípadné preukázanie dodržania zákazu diskriminácie a povinností rovného zachádzania podľa zákona o zamestnanosti pri výberovom konaní na zamestnancov
 • Právnym základom je náš oprávnený záujem.
 • Zhromažďujeme identifikačné, kontaktné osobné údaje a údaje o vzdelaní a pracovných skúsenostiach uchádzačov o zamestnanie za účelom prípadného preukázania súladu postupu pri výberovom konaní na pozícii zamestnanca s ustanoveniami zákona o zamestnanosti o zákaze diskriminácie a povinností rovného zachádzania.
Za týmto účelom môžu byť osobné údaje spracovávané počas obdobia 3 rokov od ukončenia výberového konania, v prípade prebiehajúceho konania počas celého obdobia konania.
Návštevníci internetových stránok Zaslanie odpovede na otázku návštevníka internetových stránok
 • Právnym základom je plnenie zmluvy alebo súhlas subjektu údajov
 • Spracovávame identifikačné údaje (meno, priezvisko), kontaktné údaje (adresa, e-mail, telefón), IP adresu a cookies, otázku položenú prostredníctvom formulára.
Za týmto účelom môžu byť osobné údaje spracovávané do vybavenia otázky z kontaktného formulára, najdlhšie však 30 dní alebo obdobie, po ktoré trvá Váš súhlas so spracovaním.
Odberatelia noviniek Pravidelné posielanie obchodných a iných oznámení e-mailom
 • rávnym základom je súhlas subjektu údajov, ktorý udelil pri registrácii k odberu noviniek.
 • Spracovávame kontaktný údaj (e-mail), prípadne Identifikačné údaje (meno a priezvisko).
 • Spracovateľom je Filip Zwyrtek, IČ 74354841, so sídlom Koperníkova 1585/11, 737 01, Český Těšín a spoločnosť SmartSelling a.s., IČO 29210372, so dídlom Netroufalky 797/5, Bohunice, 625 00 Brno.
Za týmto účelom môžu byť osobné údaje spracovávané do odvolania súhlasu.
6. Obdobie spracovania osobných údajov

Osobné údaje uchovávame len počas obdobia, ktoré je nevyhnutné pre účel ich spracovania – pozri tabuľka vyššie. Po uplynutí tohto obdobia môžu byť osobné údaje uchovávané len pre účely štátnej štatistickej služby, pre účely vedecké a pre účely archívnictva

7. Príjemcovia osobných údajov a poskytnutie osobných údajov mimo Európskej únie

V odôvodnených prípadoch môžeme poskytnúť Vaše osobné údaje aj iným subjektom (ďalej len „príjemcovia“).
Môže dôjsť k poskytnutiu osobných údajov týmto príjemcom:

 • spracovatelia, ktorí spracovávajú Vaše osobné údaje podľa našich pokynov a vzťahy s nimi sú ošetrené podľa náležitostí článku 28 GDPR:
  • Osoby spravujúce nami využívaný software, a to len za účelom správy a technickej podpory týchto programov.
  • Osoby, ktoré nám poskytujú služby a tovary a v ich rámci pre nás spracovávajú Vaše osobné údaje.
  • Ostatné právnické osoby v koncerne STUDENT AGENCY/RegioJet
 • orgány verejnej moci a iné subjekty, ak si to vyžaduje platný právny predpis;
 • iné subjekty v prípade neočakávanej udalosti, v ktorej je poskytnutie údajov nevyhnutné za účelom ochrany života, zdravia, majetku alebo iného verejného záujmu alebo ak je to nevyhnutné pre ochranu našich práv, majetku či bezpečnosti.
8. Zásady spracovania osobných údajov

Zákonnosť
Vaše osobné údaje spracovávame v súlade s platnými právnymi predpismi, hlavne s GDPR.

Súhlas subjektu údajov
Osobné údaje spracovávame len spôsobom a v rozsahu, ku ktorému ste nám udelil/a súhlas, ak je súhlas titulom spracovania.

Minimalizácia a obmedzenie spracovania osobných údajov
Osobné údaje spracovávame len v rozsahu, v ktorom je to nevyhnutné pre dosiahnutie účelu ich spracovania, a počas obdobia nie dlhšieho, než je nevyhnutné pre dosiahnutie účelu ich spracovania.

Presnosť spracovávaných osobných údajov
Osobné údaje spracovávame s dôrazom na ich presnosť. S použitím primeraných prostriedkov spracovávame osobné údaje aktualizované.

Transparentnosť
Prostredníctvom týchto Zásad a kontaktu uvedeného v týchto zásadách máte možnosť zoznámiť sa so spôsobom, akým Vaše osobné údaje spracovávame, ako aj s ich rozsahom a obsahom.

Účelové obmedzenie
Osobné údaje spracovávame len v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie stanoveného účelu a v súlade s týmto účelom.

Bezpečnosť
Osobné údaje spracovávame spôsobom, ktorý zaisťuje ich náležité zabezpečenie, vrátane ich ochrany pomocou vhodných technických alebo organizačných opatrení pred neoprávneným či protiprávnym spracovaním a pred náhodnou stratou, zničením alebo poškodením.

9. Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie

Pri spracovaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu, a to ani na základe profilovania.

Automatizovaným individuálnym rozhodovaním vrátane profilovania sa obecne rozumie akákoľvek forma rozhodnutia založená na automatizovanom spracovaní osobných údajov, t. j. bez ľudského zásahu, spočívajúcom okrem iného na hodnotení niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa k subjektu údajov, najmä za účelom rozboru alebo odhadu resp. analýzy či predvídania aspektov týkajúcich sa jeho pracovného výkonu, ekonomickej situácie, zdravotného stavu, osobných preferencií, záujmov, spoľahlivosti, správania, miesta, kde sa nachádza, alebo pohybu.

10. Vaše práva ako subjektu údajov

Právo na prístup k osobným údajom
Máte právo požadovať od nás prístup k osobným údajom týkajúcim sa Vašej osoby. Hlavne máte právo získať od nás potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, nami sú či nie sú spracovávané, a ďalej na poskytnutie ďalších informácií o spracovávaných údajoch a spôsobe spracovania v zmysle príslušných ustanovení GDPR (účel spracovania, kategórie osobných údajov, príjemcovia, plánované obdobie uloženia, existencie Vášho práva požadovať opravu, výmaz, obmedzenie spracovania alebo práva vzniesť námietku, zdroj osobných údajov a právo podať sťažnosť). V prípade, že o to požiadate, poskytneme Vám kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracovávame, a to bezplatne. V prípade opakovanej žiadosti môžeme za poskytnutie kópie účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom na spracovanie. Na získanie prístupu k Vašim osobným údajom využite kontakt uvedený v týchto zásadách.

Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ak ku spracovaniu dochádza na základe súhlasu
Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sú nami na základe tohto súhlasu spracovávané.
Odvolať súhlas môžete prostredníctvom kontaktu uvedeného v týchto zásadách.

Právo na opravu, obmedzenie alebo výmaz
Ak zistíte, že nami o Vás vedené osobné údaje sú nepresné, môžete požadovať, aby sme tieto údaje bez zbytočného odkladu opravili. Ak je to s ohľadom na konkrétne okolnosti prípadu primerané, môžete tiež žiadať aj doplnenie údajov, ktoré o Vás vedieme.
Opravu, obmedzenie spracovania alebo výmaz údajov môžete požadovať prostredníctvom kontaktu uvedeného v týchto zásadách.

Právo na výmaz osobných údajov
Máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali nami spracovávané osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a to v nasledujúcich prípadoch:

 • ak odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov a na našej strane nie je daný žiaden iný oprávnený dôvod pre ich spracovanie, ktorý by prevažoval nad Vaším právom na výmaz;
 • ak vznesiete námietku proti spracovaniu osobných údajov (pozri nižšie);
 • Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, pre ktoré sme ich zhromaždili alebo inak spracovávali;
 • osobné údaje boli nami spracované protiprávne;
 • osobné údaje boli nami zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 18 rokov;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnili právne povinnosti stanovené v práve Európskej únie alebo v českom právnom poriadku, ktoré sa na nás vzťahujú.

Požadovať výmaz v týchto prípadoch môžete prostredníctvom kontaktu uvedeného v týchto zásadách.

Právo požadovať výmaz osobných údajov nie je dané v situácii, keď je spracovanie nevyhnutné

 • na výkon práva na slobodu prejavu a informácie;
 • na splnenie našich právnych povinností;
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia;
 • na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého či historického výskumu či na štatistické účely, ak je pravdepodobné, že by výmaz údajov znemožnil alebo vážne ohrozil splnenie cieľov uvedeného spracovania;
 • na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Či existujú dôvody nemožnosti využiť právo na výmaz, sa môžete dozvedieť prostredníctvom kontaktu uvedeného vyššie.

Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov
Máte právo na to, aby sme obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov, a to v prípadoch, keď:

 • popierate presnosť osobných údajov. V tomto prípade obmedzenie platí na obdobie potrebné k tomu, aby sme mohli presnosť osobných údajov overiť.
 • spracovanie je protiprávne a odmietate výmaz osobných údajov a žiadate namiesto toho o obmedzenie ich použitia.
 • Vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely, pre ktoré sme ich spracovávali, ale Vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
 • vznesiete námietku proti spracovaniu (pozri nižšie). V tomto prípade obmedzenie platí na obdobie, dokedy nebude overené, či oprávnené dôvody na našej strane prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

V období obmedzenia spracovania osobných údajov môžeme Vaše osobné údaje spracovávať (s výnimkou ich uloženia) len s Vaším súhlasom, alebo z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby našich právnych nárokov, z dôvodov ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo niektorého členského štátu. Ako je uvedené vyššie, obmedzenie spracovania môžete požadovať prostredníctvom kontaktu uvedeného v týchto zásadách.

Právo vzniesť námietku proti spracovaniu
Máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a to v nasledujúcich prípadoch:

 • V prípade, že sú osobné údaje spracovávané z dôvodu, že je spracovanie nevyhnutné pre splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorou sme poverení, alebo pre účely našich oprávnených záujmov, a Vy vznesiete proti spracovaniu námietku, nemôžeme osobné údaje ďalej spracovávať, ak nepreukážeme závažné oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo pre určenie, výkon alebo obhajobu našich právnych nárokov.
 • Ak sú osobné údaje spracovávané pre účely priameho marketingu a vznesiete proti spracovaniu námietku, nebudeme už osobné údaje pre tieto účely spracovávať.
 • Ak sú Vaše osobné údaje spracovávané pre účely vedeckého či historického výskumu alebo pre štatistické účely, nebudeme ich ďalej spracovávať, ledaže je spracovanie nevyhnutné pre splnenie úlohy vykonávanej z dôvodov verejného záujmu.

Námietku môžete podať prostredníctvom kontaktu uvedeného v týchto zásadách.

Právo na prenositeľnosť údajov
V prípade, že Vaše osobné údaje spracovávame na základe Vášho súhlasu či z dôvodu, že je to nevyhnutné na splnenie zmluvy uzavretej medzi nami, máte právo od nás získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste nám poskytli, a to v štrukturovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, ak sú tak osobné údaje nami spracovávané. Máte právo poskytnúť tieto údaje inému správcovi údajov alebo požadovať, aby sme tieto údaje poskytli priamo inému správcovi údajov, ak je to technicky možné. Pre získanie Vašich osobných údajov sa obráťte na kontakt uvedený v týchto zásadách.

Právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania
V súčasnosti nepoužívame osobné údaje k automatizovanému rozhodovaniu. V opačnom prípade máte právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré má pre Vás právne účinky alebo sa Vás obdobným spôsobom významne dotýka. .
Toto neplatí v prípade, že:

 • automatizované rozhodovanie umožňuje právny predpis;
 • automatizované rozhodovanie je nevyhnutné k uzavretiu alebo plneniu zmluvy uzavretej medzi nami;
 • došlo k udeleniu Vášho výslovného súhlasu s automatizovaným rozhodovaním.

Právo získať informácie o porušení zabezpečenia Vašich osobných údajov
Ak je pravdepodobné, že následkom porušenia nášho zabezpečenia bude vysoké riziko pre Vaše práva a slobody, oznámime Vám toto porušenie bez zbytočného odkladu. Ak pre spracovanie Vašich osobných údajov bolo použité náležité technické alebo organizačné opatrenie zaisťujúce napríklad nezrozumiteľnosť pre neoprávnenú osobu alebo by sme dodatočnými opatreniami zaistili, že sa vysoké riziko neprejaví, informácie o porušení Vám poskytovať nemusíme.

Právo podať sťažnosť u dozorového úradu
Ak sa domnievate, že spracovaním Vašich osobných údajov dochádza k porušeniu povinností stanovených v GDPR, máte právo podať sťažnosť u dozorového úradu. Dozorovým orgánom na Slovensku je Úrad pre ochranu osobných údajov.

Úrad pre ochranu osobných údajov
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27

Slovenská republika
telefón: +421 /2/ 3231 3214
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
www.dataprotection.gov.sk

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú účinné od 25. 5. 2018.